Mida tähendab GDPR posti- ja logistikaettevõttele?

Mis on GDPR?

GDPR on lühend nimetusest General Data Protection Regulation. Tegemist on alates 25.05.2018 kehtima hakanud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, mis kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja on kohustuslik täitmiseks kõigile, kes isikuandmete kogumise või käitlemisega kokku puutuvad.

Kas pakikood kuulub isikuandmete hulka?

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava inimese kohta. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on inimesega seostatavad. Omniva jaoks on need eelkõige inimese nimi, aadress, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ning tegelikult ka pakikood. Pakikoodi loetakse isikuandmeteks seetõttu, et sellega on seostatud inimese teised isikuandmed.

Mis on isikuandmete töötlemine?

Isikuandmete töötlemiseks loetakse igasugust tegevust isikuandmetega. Näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, neile juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine. Eelnimetatud tegevusi peetakse isikuandmete töötlemiseks sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

pexels-photo-210585
Photo by Pixabay on Pexels.com

Kuidas Omniva andmeid käsitleb? Kas kirja kohaleviimiseks peab edaspidi saaja luba küsima?

Omniva tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse ja kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Mõningase erandina on Omnival tulenevalt postiseadusest õigus postiteenuse osutamiseks koguda ning töödelda kliendi isikuandmeid ka ilma kliendi nõusolekuta. Omniva töötleb kliendiandmeid ilma kliendi nõusolekuta üksnes seaduses sätestatud juhtudel (nt postiseaduse alusel saatja ja saaja isikuandmeid).

Loomulikult ei töödelda kliendiandmeid kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb lepingutel kliendiga, Omniva õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu vastased või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Omniva isikuandmete töötlemise põhimõtted leiab sellelt lingilt: https://www.omniva.ee/public/files/failid/Kliendiandmete_tootlemise_pohimotted_EST.pdf

IMG_2650

Millisel õiguslikul alusel töötleb Omniva isikuandmeid postiteenust osutades?

Postiteenuseid osutades töötleb Omniva isikuandmeid seaduse alusel. Postiseaduse § 34 lg 1 annab postiteenusele osutajale õiguse töödelda saaja ja saatja isikuandmeid ning selleks pole vaja saaja ega saatja eraldi nõusolekut.

Kelle poole pöörduda täiendavate küsimuste korral, mis puudutab isikuandmete kaitset?

Täiendavate küsimuste korral saab klient pöörduda Omniva klienditeeninduse poole aadressil info@omniva.ee.