Postkasti korrektse asukoha spikker

Õigesti paigaldatud postkast teeb kirjakandja töö kergeks ja tagab, et sinu saadetised jõuavad turvalisemalt sinuni. Postkasti paigaldamisel arvesta, et sellele pääseks ligi igal ajal kogu aasta jooksul ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Korrektne postkast on pealt täidetav, ilmastikukindel, lukustatav ja nimesildiga.

Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata.

Postkastile peab olema juurdepääs hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril teha varajast lehekannet.

Oluline on ka, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö ja oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine ettevõtetele, kes postkasti kasutavad.

Postkasti asukohad erinevates majapidamistes

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul kui postkastid on paigaldatud trepikotta, võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega.

Eramaja postkast paigaldatakse elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on hea tava paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad, eelkõige koerad, ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda. Viimasel juhul on postikulleril oma turvalisuse tagamiseks õigus keelduda postkasti teenindamast.

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada, et postkastide juures oleks tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus.

Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs postkastile ja teehooldustööde tegemine. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi.

Enne paigaldamist teavita ka Eesti Posti

Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada.

Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Eesti Postil kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud.